Naše Usluge

Biro Aktiva vam sa svojim zaposlenima može pružiti sledeće knjigovodstvene usluge i usluge poslovnog savetovanja

Biro Aktiva za preduzeća:

Knjigovodstvene usluge

 • Izrada i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa
 • Izrada i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih delova i druge vrste sitne imovine, salda konta dobavljača, salda konta kupaca, analitike plata radnika, poreskih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane poreske evidencije
 • Druge knjigovodstvene usluge: izrada predloga kontnog plana za pravno lice, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih naloga za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi

Druge računovodstvene usluge

 • Obračuni i pripreme za realizaciju propisanih akontacija
 • Sveobuhvatni obračuni plata radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izveštaja
 • Obracun amortizacije
 • Druge potrebne pripreme za izradu temeljnih finansijskih izveštaja i godišnjih izveštaja – završnih računa
 • Sastavljanje temeljnih finansijskih izveštaja: bilansa, računa, dobiti i gubitaka, novčanog toka (cash-flow) i beleški uz finansijske izveštaje
 • Izrada obračuna troškova prevoza na posao i s posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja radnika
 • Sveobuhvatni obračuni ugovora o delu, autorskih ugovora i sl., spoljašnjih saradnika, poslovno savetovanje i izrada poreskih prijava

Biro Aktiva za samostalne preduzetnike:

Knjigovodstvene usluge

 • izrada i vođenje temeljnih poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o porezu na dohodak
 • izrada i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i poreskih evidencija i to: knjiga blagajne, knjige KUF i KIF, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno knjigovodstvo, salda-konta dobavljača i kupaca, robno knjigovodstvo, analitika plata zaposlenih
 • obračun amortizacije i druge potrebne obračune i radnje za izradu finansijskih izveštaja i izveštaja NBS, APR i Poreskoj Upravi za statistiku u propisanim rokovima
 • obračun i pripreme za realizaciju propisanih akontacija doprinosa, članarina i sličnih davanja u propisanim rokovima
 • Usluge obračuna plata, troškova vezanih za prevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl., te obračun autorskih ugovora, ugovora o delu za spoljne saradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja
 • obračun dnevnica, terenskih dodatka, troškova prevoza i sl. prema nalozima preduzetnika
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o delu i ugovorima student-servisa, naknada članovima upravnih / nadzornih odbora – prema nalozima preduzetnika
 • Obračun plata:
  • obračun plata, premija (bonusa) odnosno dodataka na platu
  • naknada, refundacija naknada i ostalih primanja koja imaju obeležje dohotka od nesamostalnog rada
  • izrada isplatne liste i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
  • otvaranje i redovno vođenje poreske kartice za svakog radnika, te po isteku godine predavanje poreske kartice svakom radniku za kojeg se vodi obračun plata
  • popunjavanje ID obrasca za Poresku upravu

Biro Aktiva knjigovodstvene usluge za građane:

Izrada godišnje prijave poreza na dohodak – povracaj poreza

Ako ste u toku godine:

 • primali platu, ali ne redovno
 • primali platu, a bili ste na bolovanju
 • primali platu, a uz nju primali honorare i druge vrste dohodaka
 • primali platu, a placali dopunsko zdravstveno i životno osiguranje
 • koristili zdravstvene usluge za koje posedujete verodostojne račune
 • plaćali kamate na namenski stambeni kredit
 • kupili ili gradili prvi stambeni prostor
 • plaćali održavanje postojećeg stambenog prostora
 • plaćali najamninu stanodavcu
 • imali bilo koju kombinaciju gore navedenih tačaka

Poslovno savetovanje i izrada poreskih prijava

 • Savetovanje pravnog lica u vezi poreskih pitanja i davanja saveta za optimalna rešenja u pojedinim slučajevima
 • Priprema i izrada propisanih poreskih obračuna i godišnjih poreskih prijava – za porez na dodatu vrednost, posebne poreze, porez na dohodak, porez na dobit
 • Učestvovanje u zastupanju pravnog lica pred nadležnim organima Ministarstva finansija, pomoć pri izradi prigovora i potrebnih obrazloženja, dopunskih izveštaja i slično

Posebni plansko-analitički poslovi

 • Sastavljanje mesečnog obračuna rezultata poslovanja prema zajednički utvrdenoj metodologiji, koji će pre njene primene ugovoriti pravno lice i računovodstveni servis
 • Izrada svih potrebnih izveštaja za poslovne banke, NBS i APR
 • Izrada svih potrebnih izveštaja za Poresku upravu

Usluge vođenja poreskih evidencija, poreskih prijava i poslovno savetovanje

 • priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak
 • Poslovno savetovanje o mogucim rešenjima vezanim za porez na dohodak i posebne poreze
 • učestvovanje sa ovlaštenim predstavnikom preduzetnika pred nadležnim poreskim i finansijskim telima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje izvršitelj pruža preduzetniku temeljenim na osnovu ugovora, kao i stručno savetovanje pri izradi pravnih lekova, dopunskih izveštaja, podnesaka i slično

Za više informacija i da saznate kako brzo i jednostavno izabrati pouzdani knjigovodstveni servis, čak i ako ga birate po prvi put ili pak ako niste zadovoljni sadašnjim možete nas kontaktirati putem našeg formulara u delu sa kontaktima naše web prezentacije.