Knjigovodstvena Agencija Aktiva

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Usluge iz registra finansijskih izveštaja ...

El. pošta Štampa PDF

Usluge iz registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu


Republika Srbija
AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
Beograd, 20.01.2010. god.


Usluge iz Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika dostupne su svim korisnicima pod jednakim komercijalnim uslovima.

Korisnici mogu naručiti sledeće usluge iz Registra:
* Izvorne finansijske izveštaje - komplet ili delove
* Podatke i pokazatelje o bonitetu
* Izveštaje o bonitetu
* Skoring
* Izveštaj FI - DPL (Podaci o finansijskom položaju drugog pravnog lica)
* Specijalne aranžmane

Izvorni finansijski izveštaji sadrže izvorne računovodstvene podatke koje su pravna lica ili preduzetnici dostavili, u obimu i u skladu sa propisima o računovodstvu koji su bili u primeni u godini za koju su ti finansijski izveštaji sastavljeni. Podaci iz izvornih finansijskih izveštaja mogu se naručiti u kompletu ili delovima – pojedini obrasci finansijskog izveštaja, a namenjeni su širokom krugu korisnika za donošenje ekonomskih odluka.

Podaci i pokazatelji o bonitetu čine objektivizirane i standardizovane podatke i pokazatelje o bonitetu u vremenskim serijama. Pouzdani i usaglašeni podaci i pokazatelji o bonitetu svih učesnika na tržištu, na mikro i makro nivou, uređeni su u komparativnom vremenskom nizu - počev od 1994, osim za ustanove i preduzetnike od 2004. godine, davaoce finansijskog lizinga i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima od 2006. i društva za upravljanje investicionim fondovima od 2007. godine, čime je omogućena njihova uporedivost.

Izveštaji o bonitetu čine osnov za analizu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica ili preduzetnika. Izveštaji predstavljaju sistematizovani set podataka i pokazatelja o bonitetu, različite strukture, sadržine i iskazne moći. Prema nameni, izveštaji se kreiraju kao standardizovani (za opšte namene) ispecijalizovani (za određene namene), a izrađuju se za sve kategorije pravnih lica - privredna društva i zadruge, banke, društva za osiguranje, brokersko-dilerska društva, davaoce finansijskog lizinga, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, društva za upravljanje investicionim fondovima, ustanove, i za preduzetnike. Izveštaj o bonitetu zahvaljujući pouzdanim i ažurnim informacijama koje sadrži, omogućava brže i efikasnije donošenje poslovnih odluka i smanjenje rizika poslovanja.

Skoring je forma mišljenja o bonitetu koja se utvrđuje na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslednjih pet godina, a najmanje tri, primenom metoda kvantitativne finansijske analize i statističkog monitoringa uz podršku sofisticiranog ekspertskog sistema i predstavlja objektiviziranu ocenu sposobnosti izmirivanja obaveza privrednog društva. Osnov je racio analiza, pri čemu su racio brojevi vrednovani sa aspekta ispunjenosti finansijskih principa poslovanja, uz uvažavanje osnovnih tendencija oblasti kojoj to društvo pripada – prosečnih, pozicionih i utvrđenih referentnih vrednosti, dok je njihov relativni značaj u vremenskoj seriji opredeljen primenom analize trenda. Dodatni, korektivni faktor u analizi predstavlja broj evidentiranih dana nelikvidnosti u poslednjih dvanaest meseci. Skoring se izrađuje samo za privredna društva.
Skoring se iskazuje u pet osnovnih i tri specifična nivoa ocenjivanja koji gradacijski odražavaju sposobnost izmiravanja obaveza, pružajući tako celovitu sliku poslovanja, i to: odličan bonitet (A), veoma dobar bonitet (B+, B, B-), dobar bonitet (C+, C, C-), prihvatljiv bonitet (D+, D, D-) i veoma slab bonitet (E). Za pojedine, specifične grupe privrednih društava skoring se iskazuje simbolima, odnosno za privredna društva nad kojima je pokrenut postupak stečaja (Ps), zatim postupak likvidacije (Pl), za privredna društva koja su trajno nelikvidna (Tn), za ona koja su imala statusnu promenu u poslednje tri godine (Psp), novoosnovana (N), za ona društva koja nisu dostavila bar jedan finansijski izveštaj za poslednje tri izveštajne godine ili su taj izveštaj dostavila bez podataka (Mp) i za privredna društva za koja nema dovoljno relevantnih podataka (Md).
Izdati skoring važi do okončanja obrade finansijskih izveštaja za narednu godinu, a najduže 12 meseci od dana izdavanja. Izuzetno skoring dat korisnicima može prestati da važi i pre isteka tog roka u slučaju pokretanja postupka stečaja i likvidacije, statusne promene nad društvom za koje je dat, zatim u slučaju kada evidentirani dani nelikvidnosti privrednog društva ukazuju na potrebu izmene datog skoringa, kao i u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti od značaja za utvrđivanje skoringa (političke krize i ratovi, elementarne nepogode i sl.).
Skoring omogućava brže, jednostavnije i efikasnije donošenje poslovnih odluka u postupku izbora poslovnog partnera, analize konkurencije i procene rizika, a takođe predstavlja i dragocenu podršku analitičaru u postupku detaljne kvalitativne analize fokusirane na specifičnostima privrednog društva.

Izveštaj FI - DPL (Podaci o finansijskom položaju drugog pravnog lica) daje prikaz finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja za drugo pravno lice za poslednje dve godine.

Specijalni aranžmani predstavljaju set podataka iz izvornih finansijskih izveštaja, pojedinačnih i zbirnih, odnosno podataka i pokazatelja o bonitetu ili skoringa izrađenih prema uslovima i nivou obrade iz zahteva korisnika, odnosno prema njihovoj metodologiji.


KATALOG USLUGA
(objavljen na sajtu APR 20.01.2010. god.)


KATALOG PODATAKA IZ IZVORNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

I Privredna društva i zadruge
* Izvorni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 1994)
* Konsolidovani finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 1998)
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)
* Konsolidovani finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)

II Banke
* Izvorni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 1994)
* Konsolidovani finansijski izveštaj - komplet (od 1998)
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora komplet (od 2003)
* Konsolidovani finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)

III Druge finansijske organizacije
* Izvorni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 1994)
* Konsolidovani finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 1998)
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)
* Konsolidovani finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)

IV Društva za osiguranja
* Izvorni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 1994)
* Konsolidovani finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2000)
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)
* Konsolidovani finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)

V Berze i brokersko dilerska društva
* Izvorni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2000)
* Konsolidovani finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2007)
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2003)
* Konsolidovani finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2007)

VI Davaoci finansijskog lizinga
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet i delovi (od 2006)
* Konsolidovani finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2006)
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2006)
* Konsolidovani finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2006)

VII Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2006)
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2006)

VIII Društva za upravljanje investicionim fondovima
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2007)
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora – komplet (od 2007)

IX Zatvoreni investicioni fondovi
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2008)
* Konsolidovani finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2008)
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora – komplet (od 2008)
* Konsolidovani finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet (od 2008)

X Druga pravna lica
* Izvorni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 1995)
* Konsolidovani finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2004)
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora – komplet (od 2004)
* Konsolidovani finansijski izveštaj sa skeniranim izveštajem (mišljenjem) revizora - komplet
* (od 2004)
* Izveštaj FI - DPL (Podaci o finansijskom položaju drugog pravnog lica)

XI Preduzetnici
* Izvorni redovni godišnji finansijski izveštaj - komplet ili delovi (od 2004)


KATALOG USLUGA BONITETA

I Privredna društva i zadruge
* Skoring
* Standardizovani izveštaji o bonitetu
  BON 1 - Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu bonitetu
  BON 2 - Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja
  BON 3 - Sažeti izveštaj o bonitetu
* Specijalizovani izveštaji o bonitetu
  BON JN - Izveštaj o bonitetu za javne nabavke
  BON HOV - Izveštaj o bonitetu učesnika na tržištu hartija od vrednosti
  BON KS - Izveštaj o bonitetu za procenu kreditne sposobnosti dužnika
  BON FL - Izveštaj o bonitetu primaoca lizinga
  BON ST/KR - Izveštaj o bonitetu za registraciju obavljanja spoljne trgovine kontrolisanom robom
* "A la carte" izbor podataka o bonitetu

II Banke
  * Standardizovani izveštaji o bonitetu
BON 1 - Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu bonitetu
BON 2 - Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja
BON 3 - Sažeti izveštaj o bonitetu
  * Specijalizovani izveštaji o bonitetu
BON JN - Izveštaj o bonitetu za javne nabavke
BON FL - Izveštaj o bonitetu primaoca lizinga
  * "A la carte" izbor podataka o bonitetu

III Društva za osiguranja
  * Standardizovani izveštaji o bonitetu
BON 1 - Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu bonitetu
BON 2 - Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja
BON 3 - Sažeti izveštaj o bonitetu
  * Specijalizovani izveštaji o bonitetu
BON JN - Izveštaj o bonitetu za potvrđivanje sposobnosti za izvršavanje ugovornih obaveza društava za osiguranje
BON HOV - Izveštaj o bonitetu učesnika na tržištu hartija od vrednosti
BON KS - Izveštaj o bonitetu za procenu kreditne sposobnosti dužnika
BON FL - Izveštaj o bonitetu primaoca lizinga
  * "A la carte" izbor podataka o bonitetu

IV Brokersko dilerska društva
  * Standardizovani izveštaji o bonitetu
BON 1 - Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu bonitetu
BON 2 - Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja
BON 3 - Sažeti izveštaj o bonitetu
  * Specijalizovani izveštaji o bonitetu
BON JN - Izveštaj o bonitetu za javne nabavke
BON HOV - Izveštaj o bonitetu učesnika na tržištu hartija od vrednosti
BON KS - Izveštaj o bonitetu za procenu kreditne sposobnosti dužnika
BON FL - Izveštaj o bonitetu primaoca lizinga
  * "A la carte" izbor podataka o bonitetu

V Davaoci finansijskog lizinga
  * Standardizovani izveštaji o bonitetu
BON 1 - Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu bonitetu
BON 2 - Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja
BON 3 - Sažeti izveštaj o bonitetu
  * Specijalizovani izveštaji o bonitetu
BON JN - Izveštaj o bonitetu za javne nabavke
BON HOV - Izveštaj o bonitetu učesnika na tržištu hartija od vrednosti
BON KS - Izveštaj o bonitetu za procenu kreditne sposobnosti dužnika
  * "A la carte" izbor podataka o bonitetu

VI Preduzetnici
  * Standardizovani izveštaji o bonitetu
BON 1 - Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu bonitetu
BON 2 - Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja
BON 3 - Sažeti izveštaj o bonitetu
  * Specijalizovani izveštaji o bonitetu
BON JN - Izveštaj o bonitetu za javne nabavke
BON KS - Izveštaj o bonitetu za procenu kreditne sposobnosti dužnika
BON FL - Izveštaj o bonitetu primaoca lizinga
BON ST/KR - Izveštaj o bonitetu za registraciju obavljanja spoljne trgovine kontrolisanom robom
  * "A la carte" izbor podataka o bonitetu

VII Ustanove
  * Standardizovani izveštaji o bonitetu
BON 1 - Potpuni izveštaj o pokazateljima za ocenu bonitetu
BON 2 - Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja
BON 3 - Sažeti izveštaj o bonitetu
  * Specijalizovani izveštaji o bonitetu
BON FL - Izveštaj o bonitetu primaoca lizinga
BON HOV - Izveštaj o bonitetu učesnika na tržištu hartija od vrednosti
BON JN - Izveštaj o bonitetu za javne nabavke
BON KS - Izveštaj o bonitetu za procenu kreditne sposobnosti dužnika
BON ST/KR - Izveštaj o bonitetu za registraciju obavljanja spoljne trgovine kontrolisanom robom
  * "A la carte" izbor podataka o bonitetu

 

 

sildenafil citrate 100mg is generic cialis from india safe buying levitra in mexico viagra sildenafil 100mg viagra online discount
kamagra generic viagra viagra medical information generic tadalafil uk purchase viagra canada tadalafil tablets tadora-20
    find site site http://accessibile.uniroma2.it...5027&=shop go