Knjigovodstvena Agencija Aktiva

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Kalendar obaveza za 2010

El. pošta Štampa PDF

Kalendar poreskih i drugih obaveza za 2010
PERIOD

OPIS OBAVEZE

OBRAČUNSKI PERIOD

ZAKONSKI ROK ZA PLAĆANJE ILI DOSTAVLJANJE

STOPE

OSNOV

PROPIS

PETNAESTODNEVNI

Posebna taksa na prodajnu vrednost robe u slobodnim carinskim prodavnicama na aerodromima za međunarodni saobraćaj

 

 

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 5/2009)

1)

PRESTALA DA VAŽI
Napomena uz tarifni br. 81 Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06 i 47/07)

PETNAESTODNEVNI

Akcize 2) na promet duvanskih prerađevina, alkohol. pića, piva, kafe i derivata nafte

(rokovi za plaćanje i podnošenje poreskih prijava)

16.12. -31.12.2009.


01.01. -15.01.2010.


16.01. -31.01.2010.

15.01.2010.


31.01.2010.


15.02.2010.

 

Stavljanje u promet ili uvoz

Čl. 9-16 Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09 i 31/09) i Odluke Vlade RS ("Sl. glasnik RS", br. 8/05, 47/05, 51/05, 64/05, 71/05, 112/05, 3/06, 11/06, 69/06, 12/07, 67/07, 73/08, 12/09 i 57/09)

MESEČNI

Zbirna poreska prijava za doprinose i porez po odbitku – Obrasci PP OD i PP OPJ 11), podnosi se do 05.01., (jednom mesečno), i to posebno za svaku isplatu u decembru 2009.

(za CVPO dan isplate, a najkasnije u roku od 2 dana od dana isplate)

01.12. -31.12.2009.

Rok za podnošenje poreskih prijava je
05.01.2010.,

a rok za plaćanje je dan isplate zarada, drugih primanja i ostalih prihoda

 

Isplaćeni prihodi za koje se plaćaju doprinosi i porez po odbitku

Član 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 61/07 i 20/09)
NAPOMENA: Uredbom o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 5/06) propisana je obaveza za javna preduzeća i preduzeća koja su osnovala javna preduzeća da tri dana pre isplate zarada popune obrasce ZIP i PP OD i dostave ih nadležnim organima na overu, a Poreskoj upravi da dostave obrazac ZIP u roku od tri dana od dana isplate zarada! 3)

MESEČNI

Periodična deklaracija za dopremljenu ili otpremljenu robu preko granice

01.12. -31.12.2009.

05.01.2010.

 

Otpremljena ili dopremljena roba u prethodnom mesecu

Član 7. Pravilnika o periodičnom deklarisanju robe ("Sl. glasnik RS", br. 111/2004)

MESEČNI

Dostavljanje nadležnoj poreskoj upravi obavezne pismene prijave – evidencije o zaključenim ugovorima sa estradnim umetnicima na Obrascu OZU

01.12. -31.12.2009.

05.01.2010.

 

Zaključeni ugovori sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u prethodnom mesecu (obaveza svih pravnih lica i preduzetnika – isplatilaca prihoda po osnovu zabavnih programa)

Zakon o izm. i dop. Zakona o porezu na dohodak građana, član 108a, stav 7. ("Sl. glasnik RS", br. 135/04) i Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa ("Sl. glasnik RS", br. 139/04)

MESEČNI

Naknada za priređivanje klasičnih i posebnih igara na sreću
- igračnice (kazina)
- automati
- kladionice

01.12. -31.12.2009.

Rok za plaćanje do
05.01.2010.

(Za igračnice – do 05.01.2010.
rok za podnošenje poreske prijave za mesec decembar)

 

Procenat od vrednosti primljenih uplata
(Naknada za dozvolu, odnosno, odobrenje za priređivanje igara na sreću, i naknada za priređivanje klasičnih i posebnih igara na sreću)

Zakon o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 84/04 i 85/05 - dr. zak.), članovi 35, 36, 54. i 55.

MESEČNI

Obaveza priređivača igara na sreću na automatima da Upravi za igre na sreću 4) dostave zbir dnevnih obračuna za svaki automat – obrazac ZDP za mesec decembar

01.12. -31.12.2009.

05.01.2010.

 

Ostvareni promet

Član 3. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu ("Sl. glasnik RS", br. 129/04) i Zakon o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 84/04 i 85/05-dr.zak.)

MESEČNI

Obaveza priređivača igara na sreću na automatima da Upravi za igre na sreću 4) dostave popis stanja mehaničkih i elektronskih brojčanika za svaki automat – obrazac SB na dan 31.12.2009.

Stanje brojčanika na dan
31.12.2009.

05.01.2010.

 

Stanje brojčanika – po svakom pojedinom automatu

Član 4. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu ("Sl. glasnik RS", br. 129/04) i Zakon o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 84/04 i 85/05-dr.zak.)

MESEČNI

Obaveza priređivača igara na sreću – klađenja - da Upravi za igre na sreću 4) podnesu obračun prometa za svako uplatno-isplatno mesto kladionice, na obrascu MOP za decembar

01.12. -31.12.2009.

05.01.2010.

 

Ostvareni promet (za svaki objekat u kome se priređuje posebna igra na sreću – klađenja)

Član 3. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama ("Sl. glasnik RS", br. 129/04) i Zakon o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 84/04 i 85/05-dr.zak.)

MESEČNI

Obaveza priređivača posebnih igara na sreću u igračnicama da Poreskoj upravi i Upravi za igre na sreću 4) podnesu Zbirni mesečni obračun naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnici, na Obrascu ZMON, za prethodni mesec 5)

01.12. -31.12.2009.

05.01.2010.

 

Obrazac ZMON priređivač sastavlja u tri primerka - jedan primerak dostavlja Poreskoj upravi, a drugi Upravi za igre na sreću, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje igara.

Prema članu 7. Pravilnika o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara („Sl. glasnik RS”, br. 35/2006)

MESEČNI

Krajnji rok za davaoce lizinga da izvrše obračun sredstava rezerve i
da izdvoje ta sredstva na poseban račun otvoren kod banke
8)

Prema stanju osnovice na dan 31.12.2009.

Krajnji rok za obračun:
09.01.2010.


Rok za izdvajanje sredstava na poseban račun:
10.01.2010.

20%,
odnosno,
0%

Obračun sredstava rezerve vrši se prema knjigovodstvenom stanju osnovice za obračun poslednjeg dana u prethodnom mesecu.

Odluka o obavezi davalaca lizinga da drže sredstva rezerve ("Sl. glasnik RS", br. 109/2005, 30/2006, 99/2008 i 15/2009)

MESEČNI

POREZ NA DODATU VREDNOST
Podnošenje poreske prijave za decembar na Obrascu PPPDV i pratećih obrazaca – obveznici koji PDV plaćaju za kalendarski mesec

12)

01.12. -31.12.2009.

Rok za plaćanje i podnošenje prijave za decembar 2009. je
11.01.2010.

18%
8%

Promet dobara i usluga u prethodnom mesecu
(Obveznici su pravna lica i preduzetnici sa prometom većim od 20.000.000 dinara u prethodnih 12 meseci i oni koji su se opredelili da obračunavaju i plaćaju PDV mesečno (za šta su podneli zahtev do 15. januara tekuće god.), i oni koji otpočnu sa obavljanjem delatnosti u tekućoj godini)

Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004, 61/2005 i 61/2007), prema članovima 48, 49. i 50. navedenog Zakona

MESEČNI

Porez na premije osiguranja – Obrazac MOPPNO

01.12. -31.12.2009.

Rok za plaćanje i podnošenje prijave je
11.01.2010.

5%

Porez na premije neživotnog osiguranja za ugovore o osiguranju zaključene u prethodnom mesecu

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 135/04) i Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja... ("Sl. glasnik RS", br. 140/04)

MESEČNI

Porez na dobit preduzeća, akontacija za mesec decembar
na Obrascu PDP
10)

01.12. -31.12.2009.

Rok za uplatu 15.01.2010.

10%

Na osnovu rešenja Poreske uprave

Čl. 39. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 43/03 i 84/04)

MESEČNI

Porez na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti, akontacija za mesec decembar – samo preduzetnici

01.12. -31.12.2009.

Rok za uplatu
15.01.2010.

10%

Na osnovu rešenja Poreske uprave

Čl. 38. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispr., 31/09 i 44/09)

MESEČNI

Doprinosi za socijalno osiguranje - preduzetnici i lica koja su osnivači privrednih društava, ako nisu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja u drugom preduzeću, drugom pravnom licu, državnom organu ili organu jedinice lokalne samouprave

01.12. -31.12.2009.

Rok za uplatu 15.01.2010.

35.8%

Na osnovu rešenja Poreske uprave i iznosa prosečne mesečne bruto zarade iz prethodnog kvartala

Zakon o PIO, čl. 10. i 11. ("Sl. glasnik RS", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05-dr.zak, 63/06-US i 5/09), Zakon o zdravstvenom osiguranju, čl. 16. i 17. ("Sl. glasnik RS", br. 107/05 i 109/05), Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/09), Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05 i 54/09) i Odluka o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Rep. fondu za PIO („Sl. glasnik RS”, br. 69/08)

MESEČNI

Komunalna taksa za firmu 6), naknade za građ. zemljište, za mesec decembar

01.12. -31.12.2009.

15.01.2010.
(ako rešenjem nisu utvrđeni drugi rokovi)

 

Na osnovu rešenja Poreske uprave ili odluke

Odluka o lokalnim i komunalnim taksama

MESEČNI

Krajnji rok za davaoce lizinga da NBS dostave Važeći obračun sredstava rezerve i
Potvrdu o stanju računa
8)

(obračun izvršen na dan 09.01.2010.)

Za obračunski period:
10.01.2010. – 09.02.2010.

15.01.2010.

20%,
odnosno,
0%

Davaoci lizinga dužni su da Narodnoj banci Srbije do 15. u tekućem mesecu dostave važeći obračun sredstava rezerve, kao i dokaz o tome da sredstva rezerve drže na posebnom računu kod banke (potvrda o stanju tog računa, koju overava banka).

Odluka o obavezi davalaca lizinga da drže sredstva rezerve ("Sl. glasnik RS", br. 109/2005, 30/2006, 99/2008 i 15/2009)

MESEČNI

Krajnji rok za banke da NBS dostave mesečne izveštaje za prethodni mesec
na Obrascima: LIKMES, TG, STAN i OP;
kao i
Obrazac NPL sa stanjem na dan 31.12.2009.

13)

01.12. -31.12.2009.

najkasnije do
20.01.2010.

 

Banka je dužna da izveštaje iz tač. 2. Uputstva (tj. Obrasce: LIKMES, TG, STAN, OP i NPL), mesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije
13)

Tačka 8. Uputstva o izveštajima banaka ("Sl. glasnik RS", br. 59/2008) i
tačka 7. stav 4. Odluke o privremenim merama za očuvanje finansijske stabilnosti u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 116/08, 12/09, 43/09 i 104/09)

MESEČNI

Krajnji rok za podnošenje pismenog zahteva (na Obrascu REF-1 sa prilozima) za refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte – pravna lica i preduzetnici koji ostale derivate nafte koriste za industrijske svrhe

01.12. -31.12.2009.

20.01.2010.

 

Pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani i bave se delatnostima koje su prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja obuhvaćene sektorima V, G i Đ Klasifikacije delatnosti -
podnose pismeni zahtev u dva primerka nadležnoj org. jedinici Poreske uprave, u roku od 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte.

Članovi 2. i 4. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe ("Sl. glasnik RS", br. 51/2005)

MESEČNI

Obračun i plaćanje doprinosa za zaposlene za prethodni mesec, bez obzira da li je poslodavac isplatio zaradu za taj mesec 7)
na Obrascu PP OD 11)

01.12. -31.12.2009.

30.01.2010.

35,8%

Doprinosi za prethodni mesec za neisplaćene zarade (na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005)

TROMESEČNI

POREZ NA DODATU VREDNOST
Obračun, plaćanje i podnošenje poreske prijave za period oktobar – decembar, na Obrascu PPPDV i pratećih obrazaca - obveznici koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje.

01.10. – 31.12.2009.

Rok za obračun, plaćanje i podnošenje prijave za period oktobar - decembar 2009. je
10.01.2010,
odnosno
11.01.2010.

18% i 8%

Osnov: Promet dobara i usluga u prethodnom tromesečju
Obveznici: pravna lica i preduzetnici koji su u prethodnih 12 meseci ostvarili, ili procenjuju da će u narednih 12 meseci ostvariti, ukupan promet manji od 20.000.000 din. 12)

Članovi 48. i 50. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005 i 61/2007)

TROMESEČNI

IZVEŠTAJI O POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM (direktne investicije, ulaganja, stanja i promet na računima,..) u prethodnom tromesečju

Rezidenti – obveznici izveštavanja dužni su da NBS dostave izveštaje o poslovanju sa inostranstvom u prethodnom tromesečju, elektronski, na propisanim Obrascima: DI 1, DI 2, PI, GRU i RN 14)

01.10. – 31.12.2009.

10.01.2010.

 

 

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 87/2009) i tačka 2. Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 87/2009)

TROMESEČNI

Indirektni korisnici Republičkog budžeta obavezni da dostave Izveštaj o izvršenju budžeta za period oktobar – decembar 2009. direktnom korisniku Rep. budžeta u čijoj su nadležnosti – Obrazac 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta 15)
Takođe, korisnici sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje isti obrazac podnose Zavodu.

01.10. – 31.12.2009.

10.01.2010.

 

Osnov: Ostvareni prihodi, rashodi, neutrošena budžetska sredstva

Čl. 8. st. 1. i 4. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06) i čl. 4. st. 6. Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 51/07 i 14/08-ispr.)

TROMESEČNI

t;/td>

Krajnji rok za banke da NBS dostave tromesečni izveštaj o poslovima iz čl. 7. st. 3. Zakona o deviznom poslovanju, na obrascu Prilog 1.

01.10. – 31.12.2009.

10.01.2010.

 

Banka izveštava NBS o izvršenim kupovinama potraživanja po osnovu izvoza rezidenata ili preuzetim dugovanjima po osnovu uvoza rezidenata, i izvršenim plaćanjima / naplatama u vezi sa ovim poslovima, u prethodnom tromesečju.

Odluka o načinu na koji i rokovima u kojima banke izveštavaju Narodnu banku Srbije o poslovima kupovine ili prodaje, odnosno plaćanja ili naplaćivanja potraživanja i dugovanja po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata („Sl. glasnik RS“, br. 16/2007)

TROMESEČNI

Krajnji rok za banke da NBS dostave Izveštaj o poslovanju s platnim karticama – Obrazac PPK
za četvrto tromesečje

01.10. – 31.12.2009.

Rok za dostavljanje Izveštaja je
15.01.2010.

 

Obveznici i osnov: Banke dostavljaju NBS Izveštaj za četvrto tromesečje

Tačka 2. Uputstva za dostavljanje NBS podataka o poslovanju banaka sa platnim karticama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2005)

TROMESEČNI

Kumulativni obračun akciza

– Obrasci PPOAK i Prilog 4 – podnose obveznici akcize
odnosno,
Obrazac PP TOA – podnose obveznici akcize iz člana 6. stav 2. tač. 1), 2), 4) i 5) Zakona

eventualno:
nalog za uplatu razlike akcize ili zahtev za povraćaj više uplaćene akcize (ili obveznik pismeno izveštava da će za više uplaćene iznose umanjiti sledeću mesečnu obavezu)

Obrazac PPOAK za period:
01.01. – 31.12.2009.

Obrazac Prilog 4 za period:
01.10. – 31.12.2009.

odnosno,

Obrazac PPTOA za period:
01.10. – 31.12.2009.

20.01.2010.

 

Osnov: Nabavka ili realizacija u kumulativnom periodu 16)

Član 24. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zak., 61/07, 5/09 i 31/09)
i
članovi 16. i 16a Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl. glasnik RS“, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07 i 53/09) 16)

TROMESEČNI

Direktni korisnici Republičkog budžeta podnose Ministarstvu finansija Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta za period oktobar – decembar 2009. – Obrazac 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta 15)

01.10. – 31.12.2009.

Krajnji rok za dostavljanje Izveštaja
20.01.2010.

 

Osnov: Ukupno ostvareni prihodi i izvršeni rashodi, i namensko korišćenje budžetskih sredstava na nivou direktnog korisnika

Čl. 8. st. 2. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06) i čl. 4. st. 7. i 8. Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 51/07 i 14/08-ispr.)

TROMESEČNI

Krajnji rok za banke da NBS dostave izveštaj za četvrto tromesečje, sa stanjem na dan 31. 12.2009. god. –
na Obrascima: AKC, DEP, UB, UFS, VIB, VIPL i KA 1-5
5)

Obrazac NPL dostavlja se mesečno!

Stanje na dan
31.12.2009.

Pažnja!
Krajnji rok za dostavljanje ovih izveštaja nije u januaru, već je to:
05.03.2010.

 

Banka je dužna da navedene izveštaje tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije.

Tačka 7. Uputstva o izveštajima banaka („Sl. glasnik RS“, br. 59/08) i
tačka 7. stav 4. Odluke o privremenim merama za očuvanje finansijske stabilnosti u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 116/08, 12/09, 43/09 i 104/09) 5)

GODIŠNJI

Krajnji rok za obveznike koji PDV plaćaju tromesečno da naležnom poreskom organu podnesu zahtev za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec 18)

 

15.01.2010.

 

Promena poreskog perioda

Član 48. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005 i 61/2007)

GODIŠNJI

Dostavljanje godišnjeg izveštaja o podacima o kojima se vodi evidencija Upravi za duvan, 19) za 2009. god., na obrascima:
1. GI-PDP II -
za proizvođače,
2. GI-TVDP II - za trgovce na veliko,
3. GI-TMDP II - za trgovce na malo,
4. GI-UDP II - za uvoznike i
5. GI-IDP II - za izvoznike

01.01. – 31.12.2009.

15.01.2010.

 

Privredni subjekt koji ima više maloprodajnih objekata dostavlja podatke zbirno za sve maloprodajne objekte!

Čl. 7. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05 i 90/07) i
čl. 2-6. Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 114/05 i 118/07)

GODIŠNJI

Krajnji rok za popis zaliha akciznih proizvoda, posebno po svakoj vrsti, sa stanjem na dan 31.12.2009.

Period za koji se sastavlja konačni obračun akcize:
01.01. – 31.12.2009.

15.01.2010.

 

- obveznici koji zbog obima poslovanja nisu izvršili popis na dan 31.12.2009. 20)

Čl. 26. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05- dr. zak., 61/07, 5/09 i 31/09)

GODIŠNJI

Krajnji rok za priređivače igara na sreću na automatima da Upravi za igre na sreću dostave konačan godišnji obračun prometa po automatu - obrazac KGO i to u prismenom obliku 21)

01.01. – 31.12.2009.

15.01.2010.

 

 

Zakon o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 84/04 i 85/05) i čl. 5. Pravilnika o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu („Sl. glasnik RS“, br. 129/04)

GODIŠNJI

Dostavljanje godišnjeg izveštaja o radu inerne revizije za prethodnu godinu
- indirektni budžetski korisnici

01.01. – 31.12.2009.

20.01.2010.

 

- indirektni budžetski korisnici koji imaju ustanovljenu internu reviziju ovaj izveštaj dostavljaju nadležnim direktnim korisnicima budžeta 22)

Čl. 30. stav 3. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 82/07) i Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009)

GODIŠNJI

Jedinice lokalne samouprave dostavljaju Ministarstvu finansija podatke o ostvarenim tekućim prihodima i drugim primanjima, kao i izvršenim tekućim rashodima i drugim izdacima, na Obrascima 1 i 2, zajedno sa podacima iskazanim na Obrascu 3, za period januar – decembar 2009.

01.01. – 31.12.2009.

25.01.2010.

 

Obaveza finansijskog izveštavanja jedinica lokalne samouprave o planiranim i ostvarenim tekućim prihodima i drugim primanjima, kao i izvršenim tekućim rashodima i drugim izdacima.

Član 7. stav 1. tačka 1) Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim primanjima i izdacima jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 10/2004)

GODIŠNJI

Jedinice lokalne samouprave dostavljaju Ministarstvu finansija podatke o dospelim, a neizvršenim tekućim rashodima i drugim izdacima, na Obrascu 2, za period januar – decembar 2009.

01.01. – 31.12.2009.

25.01.2010.

 

Obaveza finansijskog izveštavanja jedinica lokalne samouprave o tekućim rashodima i drugim izdacima, koji su dospeli, a nisu izvršeni.

Član 8. stav 1. tačka 1) Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim primanjima i izdacima jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 10/2004)

GODIŠNJI

Godišnji porez na dohodak građana - obrazac PPP - Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno soc. osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda - podnosi se Poreskoj upravi prema sedištu poreskog placa. 23)

01.01. – 31.12.2009.

Rok za podnošenje poreske prijave 31.01.2010.,
odnosno,
01.02.2010.

 

Isplatioci prihoda – pravna i fizička lica (poreski placi) dužni su da za sve primaoce prihoda podnesu pojedinačnu poresku prijavu. 23)

Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave i obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda („Sl. glasnik RS“, br. 128/03) i
čl. 41. st. 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, 80/02,...55/04, 61/05, 85/05- dr. zak., 62/06, 61/07 i 20/09)

GODIŠNJI

Krajnji rok za izdavanje potvrde o plaćenim porezima po odbitku licu iz čijeg je prihoda, odnosno sredstava, naplaćen porez po odbitku.

01.01. – 31.12.2009.

31.01.2010.

 

Poreski platac, odn. poreski posrednik iz st. 1. čl. 41. Zakona, dužan je da licu iz čijeg je prihoda, odnosno sredstava, naplaćen porez po odbitku, izda potvrdu o plaćenim porezima po odbitku, u koju se unose podaci o bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama i po odbitku plaćenim javnim prihodima.

Član 41. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, 80/02,... 55/04, 61/05, 85/05- dr. zakon, 62/06, 61/07 i 20/09)

GODIŠNJI

Dostavljanje godišnjeg izveštaja o radu inerne revizije za prethodnu godinu
- subjekti interne revizije
22)

01.01. – 31.12.2009.

31.01.2010.

 

- subjekti interne revizije ovaj izveštaj dostavljaju Centralnoj jedinici za harmonizaciju22)

Čl. 30. stav 2. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 82/07)
i Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09)

GODIŠNJI

Dostavljanje zbirnog godišnjeg izveštaja o radu inerne revizije za prethodnu godinu - direktni korisnici sredstava budžeta 22)

01.01. – 31.12.2009.

31.01.2010.

 

- direktni korisnici sredstava budžeta dostavljaju ovaj izveštaj Centralnoj jedinici za harmonizaciju22)

Čl. 30. stav 4. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 82/07)
i Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09)

POVREMENI

Obaveza svih pravnih lica i preduzetnika da jednom godišnje izvrše tehnički pregled fiskalne kase ili kasa,
koji obuhvata: stanje servisne, programske i fiskalne plombe, čišćenje štampača i proveru ispravnosti rada fiskalne kase pomoću funkcija iz člana 4. tačka 8) Zakona.

 

Rok u kome treba izvršiti ovaj pregled je godinu dana, a
računa se od dana prve fiskalizacije fiskalne kase.

 

Tehnički pregled vrši ovlašćeni serviser i isti upisuje u servisnu knjižicu.

Troškove tehničkog pregleda snosi obveznik čija se visina utvrđuje ugovorom o servisiranju.

Član 30. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS”, br. 135/2004)

POVREMENI

Obaveštenje o zaključenju spoljnotrgovinskog posla, njegovim izmenama i dopunama, ili o prestanku tog posla – na odgovarajućem obrascu - domaće lice koje sa stranim licem zaključi spoljnotrg. posao 9)

 

Obaveštenje se dostavlja u roku od 30 dana od dana zaključenja posla, dana nastale promene, odnosno od dana prestanka posla;
a u roku od 3 dana za posao iz tačke 1. podtačka 4) Odluke

 

Domaće lice koje sa stranim licem zaključi spoljnotrgovinski posao obaveštava Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom o zaključenju spoljnotrg. posla, njegovim izmenama i dopunama, ili o prestanku tog posla

Tačke 1. i 2. Odluke o evidenciji, odnosno izveštavanju o pojedinim spoljnotrgovinskim poslovima i o sadržaju evidencija, odnosno izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 106/2005 i 73/2007)

POVREMENI

Prijava izvoznog posla s prvobitno ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana – Obrazac PI-1
odnosno,

Prijava avansnog plaćanja robe ili usluga s prvobitno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana – Obrazac PA-1

Preko 180 dana

Prijava se podnosi u roku do 15 od dana zaključenja ugovora

 

Prijava poslova kod kojih je prvobitno ugovoren rok duži od 180 dana
prijava poslova izvoza robe i usluga sa prvobitno ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana, i poslova uvoza avansno plaćene robe ili usluga sa prvobitno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana.

Tačka 3. stav 1. Odluke o uslovima i načinu evidentiranja kreditnih poslova sa inostranstvom iz čl. 4. st. 2 i čl. 5. st. 3. Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 11/2007 i 96/2009*)

*objavljeni su i novi obrasci!!

POVREMENI

Prijava izvoznog posla s naknadno ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana – Obrazac PI-2,odnosno,Prijava avansnog plaćanja robe ili usluga sa naknadno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana – Obrazac PA-2

Preko 180 dana

Prijava se podnosi u roku do 15 dana od isteka roka od 180 dana

 

Prijava izvoznih poslova koji nisu naplaćeni u roku do 180 dana od dana izvoznog carinjenja robe, odnosno izvršenja usluge, a po kojima je pre isteka tog roka ugovoren novi rok naplate duži od 180 dana - PI 2;


odnosno,

prijava poslova uvoza unapred plaćene robe ili usluga po kojima je pre isteka roka od 180 dana od izvršenog plaćanja avansa ugovoren novi rok uvoza duži od 180 dana - PA 2.

Tačka 3. stavovi 2. i 3. Odluke o uslovima i načinu evidentiranja kreditnih poslova sa inostranstvom iz čl. 4. st. 2 i čl. 5. st. 3. Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 11/2007 i 96/2009*)

*objavljeni su i novi obrasci!!

POVREMENI

Prijava izmene ugovora, odustajanja od ugovora ili raskida ugovora po poslovima izvoza robe ili usluga sa ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana i uvoza avansno plaćene robe i usluga sa ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana – na istoj vrsti obrasca na kome je evidentiran odgovarajući posao –
Obrasci PI-1 ili PI-2 za posao iz čl.4. st.2. Zakona, odnosno,
Obrasci PA-1 ili PA-2 za posao iz čl.5. st.3. Zakona o deviznom poslovanju

Preko 180 dana

Prijava se podnosi u roku do 15 dana od dana ugovaranja izmene, odustajanja ili raskida ugovora.

 

Uz ove obrasce dostavlja se i aneks ugovora ili drugi dokument kojim se dokazuje izmena, odustajanje ili raskid ugovora.

Tačka 4. Odluke o uslovima i načinu evidentiranja kreditnih poslova sa inostranstvom iz čl. 4. st. 2 i čl. 5. st. 3. Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 11/2007 i 96/2009*)

*objavljeni su i novi obrasci!!

POVREMENI

Izveštaj o okončanoj realizaciji po prijavi izvoznog posla sa ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana – Obrazac II,

odnosno,

Izveštaj o okončanoj realizaciji po prijavi avansnog plaćanja robe ili usluga sa ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana – Obrazac IA

Preko 180 dana

U roku od 15 dana od dana okončanja posla

 

Izveštaj o realizaciji po evidentiranom poslu iz člana 4. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju, odnosno poslu iz člana 5. stav 3. Zakona o deviznom poslovanjudostavlja se NBS na evidentiranje u roku od 15 dana od dana okončanja posla.

Tačka 6. Odluke o uslovima i načinu evidentiranja kreditnih poslova sa inostranstvom iz čl. 4. st. 2 i čl. 5. st. 3. Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 11/2007 i 96/2009*)

*objavljeni su i novi obrasci!!

POVREMENI

Porez na dohodak na ostale prihode (ugovori o autorskim pravima, o zakupu nepokretnosti, opreme i druge pokretne imovine, ugovori o delu i drugi prihodi)

U momentu isplate

U momentu isplate

porez: 20%
i dopr. od 2% do 22%

Bruto iznos naknade

Čl. 86. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispr., 31/09 i 44/09); čl. 11. i 12. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/03, 64/04, 84/04-dr.zak., 85/05, 101/05-dr.zak., 63/06 i 5/09); čl. 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/05 i 109/05) i čl. 105. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/09)

1) Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republickim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 5/2009), clanom 25, ranija Tarifa republickih administrativnih taksi zamenjena je novom : TARIFA REPUBLICKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI - ODELjAK A – TAKSE ZA SPISE I RADNjE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI. Pogledajte i clanove 26. i 27. ovog zakona!
Prema ovoj novoj tarifi, kod Tarifnog stava 59. (kojim je sada propisana taksa od 5.240 dinara za Rešenje kojim se odobrava carinski kontigent), ne stoji nikakva napomena, tj. ne stoji napomena o posebnoj taksi u vezi sa smeštajem i kontrolom robe u slobodnim carinskim prodavnicama na aerodromima za medunarodni saobracaj (koja je bila propisana pre ove izmene), a koja se placala petnaestodnevno, i to u devizama.
2) U "Sl. glasniku RS", br. 31/2009 od 30.04.2009. god. objavljen je Zakon o izmenama Zakona o akcizama (pogledajte precišceni tekst ovog zakona), koji je stupio na snagu 8. maja 2009. godine. Pogledajte i tekst: Izmene Zakona o akcizama, 08.05.2009.
Pogledajte novi Pravilnik o promeni, odnosno uskladivanju najviših proizvodackih cena osnovnih derivata nafte i najviših cena osnovnih derivata nafte ("Sl. glasnik RS", br. 93/2009), koji se primenjuje od 11. novembra 2009. godine; kao i Odluku o iznosima najpopularnijih cena i minimalnih akciza za duvanske preradevine („Sl. glasnik RS“, br. 57/2009) koja je na snazi od 25. jula 2009. god.
Pogledajte tekst: Novi uskladeni iznosi akciza na motorni benzin i dizel gorivo u primeni od 13. februara 2006. godine, sa objašnjenjem u vezi popisa zaliha i obracuna akcize po novim iznosima, a Uskladene dinarske iznose akciza možete pogledati na ovom CD-u, u delu: Normativno uredenje > Poresko pravo > Zakoni > Uskladeni dinarski iznosi akciza.
3) NAPOMENA: Uredba o visini zarada u javnim preduzecima ("Sl. glasnik RS", br. 137/2004) i Pravilnik o obrascu za obracun i isplatu zarada u javnim preduzecima i preduzecima koja su osnovala javna preduzeca ("Sl. glasnik RS", br. 2/2005) prestali su da važe 28.01.2006. godine.
Vlada RS donela je novu Uredbu koja je stupila na snagu 28.01.2006. godine, a koja se primenjuje pocev od isplata zarada za mesec januar 2006. godine. (Pogledajte: Uredba o nacinu i kontroli obracuna i isplate zarada u javnim preduzecima, "Sl. glasnik RS", br. 5/2006), kojom je propisan i Obrazac ZIP – Obracun sredstava za isplatu zarada zaposlenih. Ova Uredba, takode, sadrži i Uputstvo za popunjavanje Obrasca ZIP.
U clanu 6. ove uredbe propisano je da su javna preduzeca dužna da Obrazac ZIP dostave Poreskoj upravi u roku od tri dana od dana isplate zarada.
Preduzece ciji je osnivac Republika dužno je, takode, da u roku od tri dana od dana isplate zarada, Obrazac ZIP dostavi i ministarstvu nadležnom za poslove finansija, ministarstvu nadležnom za poslove rada i ministarstvu nadležnom za odgovarajucu oblast, a preduzece ciji je osnivac teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava i osnivacu.
4) Uprava za igre na srecu, u sastavu Ministarstva finansija RS, nalazi se na adresi: Omladinskih brigada br. 1/IV, soba 417 (zgrada SIV-III kod Opštine Novi Beograd).
5) Prema clanu 7. Pravilnika o sadržini evidencija o osnovicama za obracunavanje i placanje naknade za priredivanje posebnih igara na srecu u igracnicama i napojnicama i o sadržini mesecnog obracuna naknade za priredivanje tih igara („Sl. glasnik RS”, br. 35/2006, a koji je stupio na snagu 28.04.2006.) priredivac posebnih igara na srecu u igracnicama sastavlja zbirni mesecni obracun naknade za priredivanje posebnih igara na srecu u igracnicama na Obrazcu ZMON – Zbirni mesecni obracun naknade za priredivanje posebnih igara na srecu u igracnici za mesec ..., koji je odštampan uz pomenuti pravilnik i cini njegov sastavni deo.
Obrazac ZMON priredivac sastavlja u tri primerka od kojih jedan primerak dostavlja Poreskoj upravi, a drugi primerak Upravi za igre na srecu, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priredivanje, u pismenom obliku i putem elektronskih medija. Za više informacija o dnevnim i ostalim mesecnim evidencijama i obrascima, pogledajte Pravilnik.
6) Pravna lica i privatni preduzetnici - vlasnici radnji placaju za prethodni mesec - do 15-og u tekucem mesecu.
7) Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005) propisane su pojedine odredbe koje se primenjuju od 1. avgusta 2005. godine. Prema njima, propisano je da poslodavac, i kada ne isplati zaradu za prethodni mesec do 30-og u tekucem mesecu, obavezan je da najkasnije do tog roka obracuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesecnu osnovicu doprinosa iz cl. 37. Zakona o doprinosima, takode je dužan da, prilikom isplate zarade za odgovarajuci mesec, uplati razliku izmedu tako placenog iznosa doprinosa i iznosa doprinosa obracunatog na zaradu koju isplacuje. Npr. poslodavac je dužan da doprinose za mesec oktobar 2009. obracuna i uplati do kraja novembra 2009. iako do kraja novembra NE izvrši isplatu zarada za mesec oktobar.
Osnovicu za obracun doprinosa bez isplate zarada cini najniža osnovica doprinosa iz cl. 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koja je ista za sve zaposlene. (Najnižu mesecnu osnovicu doprinosa cini iznos od 40% prosecne mesecne zarade po zaposlenom isplacene u Republici u prethodnom kvartalu na osnovu podataka Republickog zavoda za statistiku.)
8) Napominjemo, u „Sl. glasniku RS“, br. 15/2009 od 27.02.2009. god., objavljena je Odluka o dopuni Odluke o obavezi davalaca lizinga da drže sredstva rezerve - pogledajte precišceni tekst ove odluke – kojom je dopunjena tacka 2. Odluke.
Kao i do sada, sredstva rezerve davaoci lizinga obracunavaju na kredite, druge pozajmice i dopunske uplate iz inostranstva, osim na uplate osnivaca iz inostranstva po osnovu povecanja osnovnog kapitala. Medutim, dopunama je propisano da:
„Osnovica za obracun umanjuje se za iznos dugorocnih plasmana koje je davalac lizinga, u skladu s Programom mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Republici Srbiji, usvojenim na sednici Vlade Republike Srbije od 29. januara 2009. godine (u daljem tekstu: Program Vlade), odobrio za nabavku trajnih potrošnih dobara proizvedenih u Republici Srbiji.
Davalac lizinga je dužan da o plasmanima iz stava 3. ove tacke obezbedi podatke u knjigovodstvenoj evidenciji na posebnim analitickim racunima, a na osnovu dokumentacije iz koje se može nedvosmisleno utvrditi da su odobreni u skladu s Programom Vlade.“
Osnovica za obracun je knjigovodstveno stanje poslednjeg dana u prethodnom mesecu obaveza po napred navedenim osnovama, na koju se primenjuju stope rezervi.
Naime, sredstva rezerve davaoci lizinga obracunavaju 9. u tekucem mesecu, prema knjigovodstvenom stanju poslednjeg dana u prethodnom mesecu, i to:
1) po stopi od 20% – do nivoa osnovice za obracun utvrdene na osnovu knjigovodstvenog stanja obaveza na dan 30. septembra 2008. godine;
2) po stopi od 0% – na pozitivnu razliku izmedu knjigovodstvenog stanja obaveza poslednjeg dana u prethodnom mesecu i knjigovodstvenog stanja obaveza na dan 30. septembra 2008. godine.
Prvo izdvajanje sredstava rezerve na ovaj nacin davaoci lizinga izvršice 10. novembra 2008. godine, prema stanju osnovice za obracun na dan 31. oktobra 2008. godine.
9) Pogledajte Odluku sa obrascima obaveštenja: Odluka o evidenciji, odnosno izveštavanju o pojedinim spoljnotrgovinskim poslovima i o sadržaju evidencija, odnosno izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 106/2005 i 73/2007 od 03.08.2007.).
10) U "Sl. glasniku RS", br. 59/2006 od 11.07.2006. god. objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obracun poreza na dobit preduzeca, (pogledajte precišceni tekst Pravilnika), sa Obrascem PDP, a koji je stupio na snagu 19.07.2006. godine.
11) Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 82/06 od 29.09.2006. god. – pogledajte precišceni tekst Pravilnika), koji je stupio na snagu 30.09.2006. godine, propisani su novi obrasci zbirnih poreskih prijava PP OD i PP OD-1, a Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o nacinu utvrdivanja, placanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržaju zbirne poreske prijave o obracunatom i placenom porezu po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 82/2006 od 29.09.2006. god. - pogledajte precišceni tekst Pravilnika), koji je takode stupio na snagu 30.09.2006. godine, propisani su novi obrasci zbirnih poreskih prijava PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-3, PP OPJ-5, PP OPJ-6 i PP OPJ-8.
Pogledajte sve obrasce koji se podnose pri placanju poreza i doprinosa po odbitku, ažurirane i pripremljene za popunjavanje i štampanje!
12) Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 61/2007 od 29.06.2007.), koji je stupio na snagu 8. jula 2007. godine, dopunjen je clan 48. Zakona, tako da ovaj clan sada glasi (novododati stav je boldiran):
„Poreski period za koji se obracunava PDV, predaje poreska prijava i placa PDV je kalendarski mesec za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veci od 20.000.000 dinara ili procenjuje da ce u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veci od 20.000.000 dinara.
Poreski period za koji se obracunava PDV, predaje poreska prijava i placa PDV je kalendarsko tromesecje za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 20.000.000 dinara ili procenjuje da ce u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet manji od 20.000.000 dinara.
Za obveznika iz stava 2. ovog clana koji u kalendarskom tromesecju ostvari ukupan promet veci od 20.000.000 dinara, poreski period je kalendarski mesec pocev od meseca po isteku kalendarskog tromesecja.
Obveznik iz stava 2. ovog clana, može da podnese nadležnom poreskom organu zahtev za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec, najkasnije do 15. januara tekuce kalendarske godine.
Odobreni poreski period iz stava 3. ovog clana traje najmanje 12 meseci.
Za obveznike koji prvi put zapocnu obavljanje delatnosti u tekucoj kalendarskoj godini, za tekucu i narednu kalendarsku godinu poreski period je kalendarski mesec.“
13) PAŽNJA! Na osnovu tacke 7. stava 3. Odluke o privremenim merama za ocuvanje finansijske stabilnosti u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 116/2008, 12/2009 i 43/2009), koja je na snazi od 23.12.2008. god., banka je dužna da izveštaj o primljenim i odobrenim zahtevima za odobravanje kredita, kao i o produženim i prevremeno otplacenim kreditima – na Obrascu POPP (Prilog 5) (iz odredbe pod 5) stav 1. tacka 7. ove odluke) izraduje sa stanjem na poslednji dan u mesecu i da ga dostavlja NBS najkasnije u roku od pet radnih dana od dana kad se taj izveštaj sastavlja.
Takode, prema tacki 7. stavu 4. iste odluke, banka je dužna da izveštaj o strukturi problematicnih kredita banke – Obrazac NPL iz tacke 2, odredba pod 8, Uputstva o izveštajima banaka („Sl. glasnik RS”, br. 59/2008), izuzetno od tacke 7. tog uputstva, a pocev od 31. decembra 2008. godine – izraduje sa stanjem na poslednji dan u (prethodnom) mesecu i dostavlja Narodnoj banci Srbije najkasnije do 20. u tekucem mesecu.
Banka je dužna da Narodnu banku Srbije – Sektor za kontrolu poslovanja banaka blagovremeno obaveštava o planiranim prevremenim otplatama svih pozajmica uzetih iz inostranstva (krediti, depoziti i sl.), s podacima o iznosu i razlogu za prevremenu otplatu.
Banka je dužna da ove izveštaje dostavlja u vidu elektronske poruke, u formatu i na nacin koji su propisani uputstvom kojim se ureduje elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.
Pogledajte i Uputstvo o izveštajima banaka o izvršavanju obaveza iz Odluke o posebnim merama podrške finansijskoj stabilnosti zemlje („Sl. glasnik RS“, broj 43/2009 od 05.06.2009. god.), koje je stupilo na snagu 6. juna 2009. godine.
14) Na osnovu cl. 13. st. 4, cl. 14. st. 2. i cl. 37. st. 1. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS”, br. 62/06), guverner Narodne banke Srbije doneo je Odluku o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 87/09), koja je stupila na snagu 24.10.2009. god., kao i Uputstvo za sprovodenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 87/09), koje se primenjuje pocev od 24. oktobra 2009. god., a prema kom su obveznici izveštavanja dužni da popunjene obrasce DI 1, DI 2, PI, GRU i RN elektronski dostave Narodnoj banci Srbije – Sektoru za ekonomske analize i istraživanja – Odeljenju za platni bilans – Grupi za deviznu statistiku, i to najkasnije deset dana posle isteka izveštajnog perioda, na i-mejl adresu: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli . Izveštaji se sacinjavaju u SAD dolarima, prema zvanicnom srednjem kursu SAD dolara koji važi poslednjeg dana izveštajnog perioda.
15) Podsecamo, Pravilnik o nacinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 51/07 – u daljem tekstu: Pravilnik), koji je stupio na snagu 13.06.2007. god., primenjuje se pocev od pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja za 2007. godinu. Podsecamo, u „Sl. glasniku RS“, br. 14/08 objavljene su ispravke u Obrascu 5, kao i u Obrascu 2. Prema clanu 4. stavovima 6-8. Pravilnika propisano je da:
- Korisnici budžetskih sredstava i sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja iz clana 8. Uredbe o budžetskom racunovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06) dostavljaju periodicne finansijske izveštaje na novom obrascu Izveštaj o izvršenju budžeta – Obrazac 5 ;
- Direktni korisnici budžetskih sredstava koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike i Republicki zavod za zdravstveno osiguranje dostavljaju konsolidovane periodicne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje na istom obrascu Izveštaj o izvršenju budžeta – Obrazac 5;
- Organi lokalne uprave nadležni za poslove finansija dostavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje budžeta lokalnih vlasti, takode, na obrascu Izveštaj o izvršenju budžeta – Obrazac 5.
Obrazac Izveštaj o izvršenju budžeta – Obrazac 5, kao i ostali obrasci izveštaja, može se preuzeti i sa sajta Ministarstva finansija (www.mfin.sr.gov.yu), a sastavlja se u tri primerka u pismenoj formi.
Korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, izuzev korisnika sredstava Republicog zavoda za zdravstveno osiguranje, obrasce dostavljaju Upravi za trezor.
Direktni korisnici budžetskih sredstava popunjen Obrazac 5, kao i ostale obrasce, dostavljaju Upravi za trezor i u elektronskoj formi.
Korisnici sredstava Republicog zavoda za zdravstveno osiguranje popunjen Obrazac 5, kao i ostale obrasce, dostavljaju Zavodu, što mogu uciniti i u elektronskoj formi.
16) Podsecamo, clanom 21. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09 i 31/09 – dalje: Zakon), propisano je da je obveznik akcize dužan da obracuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet. Clanom 24. Zakona propisano je da obveznik akcize sastavlja obracun akcize tromesecno u roku od 20 dana po isteku tromesecja i podnosi ga nadležnom poreskom organu. Obveznik uz obracun akcize podnosi i naloge za uplatu razlike akcize ako su uplaceni iznosi manji od iznosa obaveze utvrdene tim obracunom, a za više uplacene iznose podnosi zahtev za povracaj ili pismeno izveštava da ce za više uplacene iznose umanjiti sledecu mesecnu obavezu.
1. Pravilnikom o nacinu obracunavanja i placanja akcize, vrsti, sadržini i nacinu vodenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obracuna akcize („Sl. glasnik RS“, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07 i 53/09 – u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je sastavljanje tromesecnog obracuna akcize, i to clanovima 16. i 16a.
? Prema clanu 16. Pravilnika, obveznik akcize - proizvodac akciznih proizvoda, odn. prodavac tecnog naftnog gasa krajnjem potrošacu za pogon motornih vozila, tromesecni obracun akcize sastavlja na osnovu knjigovodstvenih i drugih evidencija, tako što sabira iznose akciza iz faktura, otpremnica, dokumenata na osnovu kojih je utvrden manjak i drugih dokumenata na osnovu kojih je akciza obracunata. Obracunati iznos, rasporeden po uplatnim racunima, obveznik akcize unosi u Obrazac PP OAK - Poreska prijava o kumulativnom - godišnjem obracunu akcize za odgovarajuci period, sa odgovarajucim Prilogom br. 1, 2, 3 ili 4. Tromesecni obracun akcize sastavlja se kumulativno za period od pocetka do isteka tromesecja za koji se obracun sastavlja. Ako je po tromesecnom obracunu iskazana razlika manje obracunate akcize, kamata se obracunava od dana kada je dospela obaveza po osnovu akcize.
? Prema clanu 16a Pravilnika, obveznik akcize iz clana 6. stav 2. tac. 1), 2), 4) i 5) Zakona (a to su: fizicko lice - proizvodac koji proda alkoholna pica drugom fizickom licu; pravno lice, odn. preduzetnik koji kupi alkoholno pice od fizickog lica - proizvodaca alkoholnog pica; pravno lice koje je ovlašceno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda; i kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odn. u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ) tromesecni obracun akcize sastavlja na osnovu knjigovodstvenih i drugih evidencija, tako što sabira iznose akciza iz faktura, otpremnica, dokumenata na osnovu kojih je utvrden manjak i drugih dokumenata na osnovu kojih je akciza obracunata u tromesecnom periodu za koji se sastavlja obracun. Ovaj obracunati iznos, rasporeden po uplatnim racunima, obveznik akcize unosi u Obrazac PP TOA – Poreska prijava o tromesecnom obracunu akcize za odgovarajuci period. Ako je po tromesecnom obracunu iskazana razlika manje obracunate akcize, kamata se obracunava od dana kada je dospela obaveza po osnovu akcize. Uz Obrazac PP TOA dostavljaju se i fotokopije naloga o uplati akontacija akcize u tromesecnom periodu za koji se sastavlja obracun.
2. Sastavljanje godišnjeg obracuna akcize propisano je clanom 17. Pravilnika - Obveznik akcize - proizvodac akciznih proizvoda, odnosno prodavac tecnog naftnog gasa krajnjem potrošacu za pogon motornih vozila, godišnji obracun akcize sastavlja na osnovu knjigovodstvenih i drugih evidencija, tako što sabira iznose akciza iz faktura, otpremnica, dokumenata na osnovu kojih je utvrden manjak ili rashod i drugih dokumenata po kojima je akciza obracunata. Utvrden zbir obracunatog iznosa akcize predstavlja godišnju obavezu akcize za tu godinu. Obracunati iznos, rasporeden po uplatnim racunima, obveznik akcize unosi u Obrazac PP OAK. Ako je po godišnjem obracunu iskazana razlika manje obracunate akcize, kamata se obracunava od dana kada je dospela obaveza po osnovu akcize.
17) Guverner NBS doneo je Uputstvo o izveštajima banaka („Sl. glasnik RS“, br. 59/08 – u daljem tekstu: Uputstvo), koje je stupilo na snagu 1. jula 2008. godine, a kojim su propisani nacin, forma i rokovi izveštavanja banke o pojedinacnim pokazateljima njenog poslovanja u vezi sa upravljanjem rizicima, kao i sadržina i oblik izveštaja o poslovanju koje su banke dužne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije u vezi s primenom clana 51. Zakona o bankama.
Prema tacki 7. Uputstva, banka je dužna da tromesecno dostavlja NBS izveštaje (iz tacke 2. stav 1, odredbe od 1 do 8, Uputstva), cija sadržina je utvrdena je u prilozima od 1 do 8, koji su odštampani uz Uputstvo, i to: 1) Pregled najvecih akcionara banke – na Obrascu AKC (Prilog 1); 2) Pregled najvecih deponenata banke – na Obrascu DEP (Prilog 2); 3) Pregled ulaganja banke u lica koja nisu lica u finansijskom sektoru i u osnovna sredstva banke – na Obrascu UB (Prilog 3); 4) Pregled ulaganja banke u lica u finansijskom sektoru – na Obrascu UFS (Prilog 4); 5) Pregled velikih izloženosti banke prema jednom licu ili prema grupi povezanih lica – na Obrascu VIB (Prilog 5); 6) Pregled izloženosti banke prema licima povezanim s bankom – na Obrascu VIPL (Prilog 6); 7) izveštaji o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke – na obrascima KA 1–5 (Prilog 7); i 8) Izveštaj o strukturi problematicnih kredita banke – na Obrascu NPL (Prilog 8).
Izveštaj za cetvrto tromesecje, sa stanjem na dan 31. decembra tekuce godine banka dostavlja najkasnije do 5. marta naredne godine. Banka je dužna da podatke u izveštajima prikaže tacno i potpuno, u skladu s propisima, i to prema stanju poslednjeg kalendarskog dana u tromesecju, a na osnovu knjigovodstvenog stanja u koje su unete sve knjigovodstvene promene. Banka je dužna da ove izveštaje dostavlja u vidu elektronske poruke, u formatu i na nacin koji su propisani posebnim uputstvom kojim se ureduje elektronsko dostavljanje podataka NBS.
PAŽNJA! Na osnovu tacke 7. stava 3. Odluke o privremenim merama za ocuvanje finansijske stabilnosti u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 116/08, 12/09, 43/09 i 104/09) banka je dužna da izveštaj o primljenim i odobrenim zahtevima za odobravanje kredita, kao i o produženim i prevremeno otplacenim kreditima – na Obrascu POPP (Prilog 5) (iz odredbe pod 5) stav 1. tacka 7. ove odluke) izraduje sa stanjem na poslednji dan u mesecu i da ga dostavlja NBS najkasnije u roku od pet radnih dana od dana kad se taj izveštaj sastavlja.
Takode, prema tacki 7. stavu 4. iste odluke, banka je dužna da izveštaj o strukturi problematicnih kredita banke – Obrazac NPL iz tacke 2, odredba pod 8, Uputstva o izveštajima banaka („Sl. glasnik RS“, br. 59/08), izuzetno od tacke 7. tog uputstva, a pocev od 31.12.2008. god. – izraduje sa stanjem na poslednji dan u (prethodnom) mesecu i dostavlja Narodnoj banci Srbije najkasnije do 20. u tekucem mesecu. Banka je dužna da NBS – Sektor za kontrolu poslovanja banaka blagovremeno obaveštava o planiranim prevremenim otplatama svih pozajmica uzetih iz inostranstva (krediti, depoziti i sl.), s podacima o iznosu i razlogu za prevremenu otplatu. Banka je dužna da ove izveštaje dostavlja u vidu elektronske poruke, u formatu i na nacin koji su propisani uputstvom kojim se ureduje elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.
18) Obveznici koji PDV placaju za kalendarsko tromesecje mogu do 15. januara da podnesu zahtev za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec. Novoodobreni poreski period traje najmanje 12 meseci (cl.48. st. 5. Zakona o PDV). Za obveznike koji prvi put zapocnu obavljanje delatnosti u tekucoj kalendarskoj godini, za tekucu i narednu kalendarsku godinu poreski period je kalendarski mesec. Za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 20.000.000 dinara ili je procenio da ce u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet manji od 20.000.000 dinara, a koji u kalendarskom tromesecju ostvari ukupan promet veci od 20.000.000 dinara, poreski period je kalendarski mesec pocev od meseca po isteku kalendarskog tromesecja.
19) Godišnjii izveštaj iz evidencije Upravi za duvan dostavljaju:
1. proizvodaci duvanskih proizvoda (na obrascu GI-PDP II),
2. trgovci na veliko duvanskih proizvoda (obrazac GI-TVDP II),
3. trgovci na malo duvanskih proizvoda (GI-TMDP II),
4. uvoznici duvana, obradenog duvana i duvanskih proizvoda (GI-UDP II) i
5. izvoznici duvana, obradenog duvana i duvanskih proizvoda (GI-IDP II).
Podsecamo, Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i nacinu vodenja evidencija od strane proizvodaca duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obradenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 118/07), primenjuje se od 01.01.2008. godine.
Shodno cl. 2-6. Pravilnika o sadržini i nacinu vodenja evidencija od strane proizvodaca duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obradenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 114/05 i 118/07), proizvodaci duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i uvoznici i izvoznici duvana, obradenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, dužni su da Upravi za duvan dva puta godišnje dostavljaju izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju i to: Polugodišnji izveštaj (01.01. - 30.06.) dostavljaju najkasnije do 15. jula tekuce godine, a Godišnji izveštaj (01.01. - 31.12.) dostavljaju najkasnije do 15. januara naredne godine. Izveštaji koji se ne dostave u ovom roku, nece se uzimati u obzir. Prilikom sastavljanja godišnjeg izveštaja treba koristiti podatke iz sacuvanog polugodišnjeg izveštaja. Privredni subjekti koji imaju više maloprodajnih objekata, dostavljaju podatke zbirno za sve maloprodajne objekte. Napomena: Uprava za duvan, zakljucno sa zahtevom za dostavljanje podataka za IV kvartal 2007. godine, više nema obavezu da dostavlja zahtev za dostavljanje izveštaja, vec su privredni subjekti dužni da izveštaje dostavljaju sami u gore navedenim rokovima. Kontrolu dostavljanja izveštaja vrši nadležna tržišna inspekcija, na osnovu evidencije Uprave za duvan o primljenim izveštajima. Za nedostavljanje izveštaja na nacin i u roku koji su propisani, clanom 90. Zakona o duvanu propisan je prekršaj koji za posledicu ima oduzimanje dozvole za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima.
20) Popis zaliha akciznih proizvoda (posebno po svakoj vrsti proizvoda) radi sastavljanja konacnog obracuna akcize za 2009. godinu. Obveznik je dužan da zalihe proizvoda utvrdene popisom svede na dan 31. decembra 2009. godine.
21) Podatke iz konacnog godišnjeg obracuna prometa po automatu za 2009. godinu priredivac unosi u Obrazac KGO. Godišnji promet po automatu predstavlja zbir mesecnih iznosa uplata po automatu. Uprava za igre na srecu, u sastavu Ministarstva finansija RS, nalazi se na adresi: Omladinskih brigada br. 1/IV, soba 417 (zgrada SIV-III kod Opštine Novi Beograd).
22) Pravilnikom o zajednickim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, 82/07) bliže su uredeni poslovi interne revizije u javnom sektoru (o cemu smo pisali u br. 28. ovog casopisa - januar, 2008.). Clanom 30. ovog Pravilnika propisano je da:
- Rukovodilac interne revizije priprema godišnji izveštaj o radu interne revizije, koji sadrži:
1) obavljene revizije i eventualna ogranicenja i druge razloge neispunjenja plana;
2) glavne zakljucke u vezi sa funkcionisanjem sistema za finansijsko upravljanje i sistema kontrole unutar subjekta revizije, kao i date preporuke u cilju unapredenja poslovanja subjekta revizije.
- Godišnji izveštaj o radu interne revizije subjekat interne revizije dostavlja Centralnoj jedinici za harmonizaciju finansijske kontrole, za finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju, najkasnije do 31. januara tekuce godine za prethodnu godinu.
- Indirektni korisnici sredstava budžeta koji imaju ustanovljenu internu reviziju, godišnji izveštaj o radu inerne revizije za prethodnu godinu dostavljaju nadležnom direktnom korisniku sredstava budžeta do 20. januara tekuce godine, cija interna revizija priprema zbirni godišnji izveštaj.
- Zbirni godišnji izveštaj (koji priprema interna revizija direktnog korisnika) direktni korisnik sredstava budžeta dostavlja Centralnoj jedinici za harmonizaciju, najkasnije do 31. januara tekuce godine za prethodnu godinu.
23) Pojedinacna poreska prijava - obrazac PPP - sadrži podatke o obracunatom i placenom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda, odnosno od strane jednog poreskog posrednika za svakog poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, koji kod njega ima racun. Prijava se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema sedištu isplatioca prihoda, a obveznici poreza koji su razvrstani u velike poreske obveznike prijavu podnose Centru za velike poreske obveznike. Ukoliko je isplatilac prihoda fizicko lice, poreska prijava se podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave prema prebivalištu, odnosno boravištu fizickog lica – isplatioca prihoda.

NAPOMENA:
Podsecamo, od 1. marta 2008. godine veliki poreski obveznici su dužni da poresku prijavu podnose iskljucivo elektronskim putem, a na osnovu clana 38. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zak., 62/06 - dr. zak. i 61/07).

 

indian version of cialis buy generic viagra in australia viagra prescription uk sildenafil 20 mg buy cialis online cheap
kamagra oral jelly buy tadalafil chemistry buy sildenafil citrate pills generic vs brand cialis kamagra over the counter
    http://accessibile.uniroma2.it...7219&=shop more is levaquin an over the counter drug web go to