Knjigovodstvena Agencija Aktiva

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Dokumenta potrebna...

El. pošta Štampa PDF

Dokumentacija potrebna za utvrdivanje svojstva osiguranika zdravstvenog osiguranja

- lica koja su osnivaci, clanovi odnosno akcionari privrednih društava koji u njima nisu zasnovali radni odnos ili obavljaju odredene poslove
1. Fotokopija licne karte (licna karta na uvid)
2. Akt o upisu u registar nadležnog organa i akt o obavljanju poslovodnih ovlašcenja i poslova upravljanja
3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
4.Prijava na zdravstveno osiguranje
   Period overe: - Na rok od šest meseci
 
Dokumentacija potrebna za utvrdivanje svojstva osiguranika
- preduzetnika
1. Fotokopija licne karte (licna karta na uvid)
2. Akt o registraciji samostalne delatnosti odnosno akt o upisu u registar nadležnog organa, odnosno potvrda odgovarajuceg udruženja
3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
Za overu: Uverenje poreske uprave o placenom doprinosu za zdravstveno osiguranje
Perid overe: -Na rok od šest meseci
 
 
Dokumentacija potrebna za utvrdivanje svojstva osiguranika
- penzionera
1. Fotokopija licne karte (licna karta na uvid)
2. Rešenje o pravu na penziju (cek o poslednjoj primljenoj penziji)
3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
              Period overe: - Trajno
 
Dokumentacija potrebna za utvrdivanje svojstva osiguranika
- poljoprivrednika
1. Fotokopija licne karte (licna karta na uvid)
2. Legitimacija nosioca poljoprivrednog gazdinstva izdata od strane nadležnog organa ili rešenje o utvrdivanju poreza na katastarski prihod ili ugovor o davanju odnosno uzimanju u zakup poljoprivrednog zemljišta ili ugovor o ustupanju poljoprivrednog zemljišta ili potvrda o prijavi fondu PIO osiguranja poljoprivrednika ili licna izjava
3. Stara zdravstvena knjižica
   Period overe: - Na rok od 6 meseci
 
Dokumentacija potrebna za utvrdivanje svojstva osiguranika
- lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu lokalne samouprave i autonomne pokrajine
1. Kopija ugovora o radu
2. Radna knjižica na uvid
3. Prijava na zdravstveno osiguranje
4. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
  Period overe: - Na rok od šest meseci, odnosno na rok trajanja ugovora o radu, ako je taj rok kraci od šest meseci.
 
Dokumentacija potrebna za utvrdivanje svojstva osiguranika
-Clanovi porodice osiguranika, koji su osigurani po clanu 24. Zakona o zdravstvenom osiguranju
 
1. Fotokopija licne karte (licna karta na uvid)
2. Izvod iz maticne knjige vencanih (za bracnog druga)
3. Izvod iz maticne knjige rodenih (za dete)
4. Uverenje o redovnom školovanju (srednjoškolac, student)
5. Iskaz dva svedoka overen kod nadležnog organa da nema bracnih smetnji u smislu zakona kojim se ureduju porodicni odnosi, kao i da vanbracna zajednica traje duže od dve godine (za vanbracnog partnera)
   Period overe: Na rok koji je propisan za overu zdravstvene knjižice nosioca osiguranja, a za srednjoškolce i studente najkasnije do kraja školske godine
 
Dokumentacija potrebna za utvrdivanje prava i visine naknade za vreme privremene sprecenosti za rad osiguranika:
1. Izveštaj o privremenoj sprecenosti za rad (doznaka)
2. Ocena lekarske komisije
3. Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrdivanje osnova za obracun naknade zarade
4. Potvrda o kretanju (porastu – smanjenju) zarada kod poslodavca za prvo uskladivanje osnova za naknadu zarade zaposlenog
5. Potvrda o kretanju (porastu – smanjenju) zarada kod poslodavca za naredno uskladenje osnova zarade zaposlenog
6. Spisak obracunatih - isplacenih naknada zarade
7. Dokaz da je dospeli doprinos placen
8. Dokaz da je predata dokumentacija za utvrdivanje radne sposobnosti odnosno, invalidnosti po propisima o penzijsko – invalidskom osiguranju
9. Dokaz za drugog roditelja u slucaju nege deteta, u skladu sa clanom 80 zakona
10. Dokaz o prethodnom stažu osiguranja
 

 

 

cialis without prescription canada generic viagra sildenafil citrate vardenafil solubility cialis once a day pill purchase cialis online without prescription
equivalent of viagra for women generic viagra blue pill 25mg cheapest viagra canada india kamagra 200 mg viagra
    website web site more more here